Naar de startpagina
  • Scherp in print, prijs en levertijd
  • Eigen productie
  • Unieke services

Algemene voorwaarden

Plaatprinten is een handelsnaam van Prestige Reclame BV ingeschreven bij de KvK te Zwolle onder KvK-nummer 05043501.

Artikel 1. Algemeen
1.1 In het navolgende zijn vastgesteld de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Prestige Reclame BV, gevestigd te Genemuiden, hierna te noemen ‘Prestige’.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder wederpartij verstaan de met Prestige onderhandelende of contracterende partij.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Alle offertes, opdrachten en overeenkomsten - waaronder overeenkomsten betrekking hebbend op koop en verkoop of aanneming van werk - alsook de aanvaarding en uitvoering daarvan, vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de algemene (inkoop)voorwaarden van de wederpartij.
2.2 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikt personeel van Prestige binden Prestige niet, voorzover deze door Prestige niet schriftelijk zijn bevestigd.Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst tussen Prestige en een wederpartij komt niet tot stand, indien Prestige binnen 8 dagen, nadat Prestige de opdracht en/of de bestelling van de wederpartij heeft ontvangen, te kennen geeft deze niet te aanvaarden, tenzij reeds met de daadwerkelijke uitvoering is begonnen.
3.2 Alle door Prestige gedane offertes of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Prestige schriftelijk eenduidig te kennen heeft gegeven dat haar aanbod als een onherroepelijk aanbod dient te worden beschouwd. In geval van verhoging van één of meerdere der kostprijsfactoren, waaronder loonkosten, sociale- en fiscale heffingen, vracht en assurantiën, is Prestige bevoegd, tenzij dit door de wet wordt verboden, de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 4. Levertijd
4.1 Onder levertijd wordt verstaan de in overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de zaken waarop de overeenkomst betrekking heeft moet worden afgeleverd.
4.2 De in lid 1 genoemde termijn zal nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.Bij niet tijdige levering dient de wederpartij derhalve Prestige een redelijke termijn te gunnen waarbinnen nakoming kan geschieden.
4.3 Prestige behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de levertijden te verlengen, indien zulks, bijvoorbeeld als gevolg van vakantietijd, noodzakelijk geacht wordt. Een dergelijke verlenging van de leveringstermijn, dient steeds schriftelijk aan de wederpartij te worden gemeld.

Artikel 5. Vertraging / verleninging levertijden
5.1 Prestige is in ieder geval bevoegd de leveringstermijn te verlengen met een termijn gelijk aan de vertraging als gevolg van omstandigheden die redelijkerwijs voor risico van de wederpartij dienen te komen, dan wel het gevolg van overmacht zijn. Prestige zal deswege niet tot enigerlei schadevergoeding gehouden kunnen worden. Prestige blijft steeds bevoegd om schade als gevolg van verwijtbare handelingen van de wederpartij, van de wederpartij te vorderen.
5.2 Vertragingen als gevolg van onduidelijke schetsen, tekeningen, of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, computerapparatuur of databestanden, dan wel ondeugdelijk materiaal of apparatuur door de wederpartij, zullen steeds voor rekening van de wederpartij dienen te komen.

Artikel 6. Aflevering en vervoer
6.1 Zonder andersluidende schriftelijke overeenkomst, zal de aflevering geschieden af fabriek van Prestige te Genemuiden.
6.2 De prijzen, opgegeven door Prestige, gelden voor levering af fabriek. De kosten van laden, vervoer en lossen zijn voor rekening van de wederpartij en zullen zonodig afzonderlijk in rekening worden gebracht. Kosten, in dit verband door Prestige voldaan, worden beschouwd als voorschotbetalingen en kunnen worden doorberekend aan de wederpartij.
6.3 De kosten van emballage worden tegen kostprijs berekend. De emballage wordt niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik ervan staat ter beoordeling van Prestige.
6.4 Indien de wederpartij, om welke reden dan ook, niet in staat is om de zaken in ontvangst te nemen op de overeengekomen plaats en in redelijkheid geen overeenstemming bereikt kan worden over een andere afleveringsplaats, zal Prestige de zaken (doen) opslaan. De kosten van deze opslag zullen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
6.5 Weigert de wederpartij de hem aangeboden zaken in ontvangst te nemen, dan staat het Prestige vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dan wel nakoming te vorderen met vergoeding van haar schade en de zaken in opslag te geven op kosten van de wederpartij.
6.6. Het vervoer van data middels het telefoonnet, althans het vervoer van electronische gegevens via enig technisch medium, is steeds voor risico van de wederpartij.

Artikel 7. Montage
7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de montage- en opstellingswerkzaamheden niet in de overeenkomst vervat en komen deze voor rekening van de wederpartij. Ingeval Prestige zich tot de montage heeft verplicht, beperkt deze zich tot de door Prestige geleverde zaken en/of materialen.
7.2 De wederpartij dient te zorgen voor de voor montage noodzakelijke hulpkrachten, brandstof, smeerstoffen, electrische energie, water en dergelijke.
7.3 Reparaties, verplaatsingen of opstelling van reeds bestaand materiaal vloeien, tenzij anders is overeengekomen, niet voort uit aanvaarde verplichtingen tot montage of opstelling.
7.4 Het buiten schuld van Prestige vertraagd raken van de reparatie- of montagewerkzaamheden, of anderszins ontstaan van kosten veroorzakende omstandigheden, blijft voor rekening van de wederpartij.
7.5 Voor rekening van de wederpartij zijn alle eventuele extra kosten en wel in het bijzonder: de kosten voor het in- en uitladen en het vervoer van de in de overeenkomst begrepen zaken, reiskosten en kosten van levensonderhoud en verblijf van personeel van Prestige, kosten ontstaan doordat de montage niet in de gewone daguren kan geschieden.

Artikel 8. Wederverkoop
8.1 De wederpartij is bij wederverkoop niet bevoegd de zaken te exporteren naar niet-lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap. De wederpartij dient er zorg voor te dragen dat zijn wederpartij het hier bedoelde exportverbod naleeft, en dat deze verplichting tevens op alle volgende bedrijfsmatige wederverkopers wordt opgelegd.
8.2 De wederpartij is verplicht zich aan te sluiten bij alle verkoopbevorderende maatregelen die Prestige treft. Prestige zal de wederpartij hierover tijdig inlichten.
8.3 De wederpartij is slechts bevoegd om zijn eigen handelsmerk op de verpakking van de goederen aan te brengen, indien Prestige hiertoe schriftelijk toestemming heeft verleend. Het handelsmerk mag nimmer het door Prestige aangebracht fabrieksmerk overlappen, of anderszins minder duidelijk doen zijn.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1 De wederpartij dient alle intellectuele eigendomsrechten waarop Prestige een beroep kan doen te respecteren. Alle informatie, in welke vorm dan ook, welke de wederpartij als gevolg van enige overeenkomst met Prestige ter kennis komt, dient geheim te worden gehouden, tenzij dergelijke informatie reeds als algemeen bekend dient te worden beschouwd.
9.2 De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat alle aanduiding op enig door Prestige geleverd product, middels welke aanduiding Prestige kennis geeft van het bestaan van enig intellectueel eigendomsrecht, steeds duidelijk zichtbaar blijft en niet wordt bedekt of verwijderd.
9.3 Prestige behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en offertes. Deze en soortgelijke stukken blijven eigendom van Prestige, ook nadat kosten aan de wederpartij zijn doorberekend en mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond, of op andere wijze worden gebruikt.
9.4 De wederpartij garandeert dat Prestige, door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging en/of de gehele of gedeeltelijke openbaarmaking van door de wederpartij aangeleverde zaken, of door het gebruik van tekeningen, gegevens, materialen en onderdelen, dan wel door toepassing van een bepaalde werkwijze, welke aan Prestige door of vanwege de wederpartij zijn verstrekt of voorgeschreven, dan wel de in verband met enig gesloten of nog te sluiten overeenkomst tussen de wederpartij en Prestige, door Prestige vervaardigen van zaken, geen inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht waarop derden een beroep kunnen doen. De wederpartij is gehouden Prestige te vrijwaren en eventueel schadeloos te stellen ter zake van aanspraken of schadevergoedingen, welke derden ten laste van Prestige mochten maken in verband met de schending van enige intellectueel eigendomsrecht, als gevolg van het bovenstaande.

Artikel 10. Kwaliteit en garantie
10.1 De garantiebepalingen uit dit artikel gelden slechts in die gevallen waarin Prestige de aflevering, montage en afwerking ter hand heeft genomen.
10.2 Afwijkingen in kwaliteit en/of hoedanigheid van de geleverde zaken welke uit technisch oogpunt niet te vermijden zijn, danwel volgens algemeen handelsgebruik worden aanvaard of toelaatbaar geacht, leveren nimmer enige grond op voor hetzij reclames, hetzij ontbinding van de betreffende overeenkomst.
10.3 Prestige staat niet in voor de geschiktheid van de zaken voor het doel waarvoor de wederpartij deze zaken bestemt, zelfs niet indien dit doel aan Prestige is medegedeeld, tenzij Prestige de geschiktheid voor de bestemde toepassing schriftelijk heeft gegarandeerd.
10.4 Met inachtneming van de in dit artikel genoemde beperkingen staat Prestige in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en het voor de productie van deze zaken gebruikt materiaal, een en ander in dier voege, dat door Prestige voor delen aan de geleverde zaken die binnen een termijn van één maand, dan wel een tussen partijen schriftelijk overeengekomen duur, na aflevering aan de wederpartij door onvoldoende constructie en/of ondeugdelijk materiaal defect raken, gratis nieuwe delen zullen worden geleverd, dan wel kosteloos zullen worden hersteld, dit ter keuze van Prestige, mits dit gebrek terstond en in ieder geval binnen de gestelde termijn van één maand aan Prestige ter kennis wordt gebracht.
10.5 De betrokken delen dienen hiertoe franco aan het door Prestige opgegeven adres te worden gezonden. Alle kosten van montage en demontage, alsmede de verzending zijn voor de wederpartij.
10.6 Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling, onoordeelkundig of onjuist onderhoud, of gebreken die zich voordoen na reparaties of wijzigingen door derden of door de wederpartij zelf, vallen buiten iedere garantie.
10.7 De door Prestige van derden betrokken onderdelen worden door Prestige niet verder gegarandeerd dan de garantie die de leverancier van deze onderdelen aan Prestige heeft verstrekt. Bij de levering van gebruikte onderdelen of materiaal wordt in het geheel geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.8 De garantie strekt zich nimmer verder uit dan tot het gratis leveren van nieuwe onderdelen. Prestige is dan ook nimmer aansprakelijk voor enige andere door de wederpartij geleden schade, waaronder mede wordt verstaan letselschade en gevolgschade.
10.9 Indien bij reparaties onderdelen worden vervangen, worden de vervangen onderdelen eigendom van Prestige.
10.10 Het beweerdelijk niet nakomen door Prestige van haar garantieverplichtingen ontslaat de wederpartij niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met Prestige afgesloten overeenkomst.
10.11 De garantie omvat niet de eventuele wettelijke heffingen op het gratis te verschaffen onderdeel, zoals invoerrechten en andere heffingen; deze komen voor rekening van de koper.

Artikel 11. Reclames
11.1 Reclamering ten aanzien van uitwendig waarneembare gebreken dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk bij de keuring in de fabriek waar het te leveren product gemaakt wordt, dan wel - als geen keuring in de fabriek plaatsvindt - binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken door de wederpartij, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen Prestige terzake van die gebreken vervalt. Reclames ten aanzien van reeds door de wederpartij verwerkte zaken zijn niet mogelijk.
11.2 Indien is overeengekomen dat de wederpartij de zaken bij de fabriek, respectievelijk het magazijn, van Prestige zal (doen) keuren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen 8 dagen, nadat hij van de gelegenheid hiertoe in kennis is gesteld, worden de zaken geacht definitief te zijn aanvaard.De kosten van de keuring zijn voor rekening van de koper.
11.3 Reclamering ten aanzien van uitwendig niet waarneembare gebreken dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na het verstrijken van de garantietermijn schriftelijk te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Prestige vervalt.
11.4 De wederpartij is niet bevoegd op enige aan Prestige toekomende som, ter voldoening aan een door Prestige toegezonden factuur of anderszins, enig bedrag wegens een door de wederpartij gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
11.5 Ondertekening van de door Prestige aan de wederpartij ter hand gestelde factuur, houdt volledige aanvaarding van het door Prestige afgeleverde werk in. Reclames zijn na ondertekening van de factuur niet meer mogelijk.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Vanaf het moment van aflevering, waaronder tevens wordt verstaan het (doen) bezorgen op de overeengekomen plaats, zijn de zaken voor rekening en risico van de wederpartij. Behoudens het gestelde in lid twee zal ook de eigendom van de zaken op de wederpartij overgaan bij aflevering.
12.2 Prestige behoudt zich de eigendom van de zaken en/of materialen voor, totdat de wederpartij de koopsom, met alle, -ingevolge deze algemene voorwaarden of anderszins - bijkomende kosten heeft voldaan, of daarvoor afdoende zekerheid heeft gesteld.
12.3 Het gestelde in dit artikel zal nimmer uitgelegd kunnen worden als het afstand doen van enig recht op retentie zoals dat rechtens aan Prestige toekomt.
12.4 Alle door Prestige vervaardigde zaken, waaronder maar niet beperkt tot productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen van met name ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stanstypen, stansmessen en -vormen, blijven eigendom van Prestige; ook als zij als aparte post op de offerte of factuur zijn genoemd.
12.5 De wederpartij is gehouden Prestige onverwijld op de hoogte te stellen van (buiten)gerechtelijke maatregelen van derden, verband houdende met de zaken die ingevolge dit artikel eigendom van Prestige zijn.

Artikel 13. Betaling
13.1 Betaling dient te geschieden netto à contant voor aflevering. Bij deellevering zal de wederpartij deze, pro rato aan het geleverde, netto à contant dienen te voldoen aan Prestige.
13.2 Betaling wordt ook geaccepteerd indien deze geschiedt door middel van een door de afnemer ondertekende bankmachtiging ter hoogte van het factuurbedrag. Bij eventuele stornering van de bankmachtiging, kan betaling slechts netto à contant geschieden, waarbij de afnemer geheel aansprakelijk blijft voor de gevolgen van het uitblijven van de betaling als omschreven in artikel 15.

Artikel 14. Betalingscapaciteit
14.1 Indien er gerede twijfel bij Prestige bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, is Prestige bevoegd de overeengekomen bezorging van goederen uit te stellen, totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door Prestige als gevolg van deze vertraagde aflevering te lijden schade.

Artikel 15. Kosten bij ingebrekestelling
15.1 Voor alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaning of incassering en voorts alle overige kosten die direct of indirect het gevolg zijn van de niet- of niet volledige betaling van de wederpartij, zal de wederpartij aansprakelijk worden gehouden
15.2 Deze kosten worden ingeval van buitengerechtelijke maatregelen bij voorbaat gefixeerd op 12,5% van het verschuldigde, met een minimum van € 500,00 voor zover het betreft vorderingen met een belang lager dan € 15.000,00. De buitengerechtelijke kosten ten aanzien van vorderingen met een belang van € 15.000,00 tot € 100.000,00 worden gefixeerd op 10% van het factuurbedrag. De buitengerechtelijke kosten ten aanzien van vorderingen van € 100.000,00 en hoger worden gefixeerd op 8% van het factuurbedrag.
15.3 Vorderingen die niet tijdig zijn voldaan worden verhoogd met een interest van 1% per maand, ingaande een maand na de factuurdatum, waarbij een gedeelte van een maand zal hebben te gelden als een volle maand.

Artikel 16. Klachtenregeling

16.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
16.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
16.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
16.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
16.5 Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te deponeren bij het Europees ODR-platform, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
16.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
16.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 17. Ontbinding
17.1 Onverminderd het overige gestelde in deze algemene voorwaarden, behoudt Prestige zich het recht voor de lopende overeenkomsten tussen Prestige en de wederpartij als ontbonden te beschouwen, ongeacht of aan de overeenkomst(en) reeds geheel of gedeeltelijk uitvoering is gegeven, en wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop:- de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard.- voorlopige surseance van betaling voor of door de wederpartij wordt aangevraagd, of de wederpartij door beslaglegging, onder curate-lestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest;één en ander tenzij afdoende zekerheid wordt gesteld voor betaling van alle door de wederpartij aan Prestige verschuldigde sommen.
17.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel heeft Prestige het recht een overeenkomst met een wederpartij met onmiddellijke ingang op te zeggen indien mocht blijken, dit ter beoordeling van Prestige, dat er tussen haar en de wederpartij een onverenigbaarheid van karakters bestaat of ontstaat, die eraan in de weg staat dat Prestige een volgens haar maatstaven goed produkt kan afleveren. Prestige stelt de wederpartij hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.
17.3 Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij blijft aansprakelijk voor alle door Prestige terzake geleden schade.

Artikel 18. Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
18.1 Bij de aankoop van producten heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de wederpartij of een vooraf door de wederpartij aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
18.2 Tijdens de bedenktijd zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
18.3 Wanneer de wederpartij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de wederpartij te doen middels het modelformulier. Nadat de wederpartij kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de wederpartij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De wederpartij dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
18.4 Indien de wederpartij na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten
18.5 Bij levering van diensten heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
18.6 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de wederpartij zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 19. Kosten in geval van herroeping.
19.1 Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
19.2 Indien de wederpartij een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 20. Uitsluiting herroepingsrecht
20.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de wederpartij uitsluiten voor producten zoals omschreven in artikel 18 en 19. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
20.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de wederpartij; - Maatwerk -
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de wederpartij de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de wederpartij de verzegeling heeft verbroken.
20.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de wederpartij is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 21. Afbreking opdracht
21.1 Afgebroken opdrachtenIn het geval dat, nadat de wederpartij een aan Prestige gegeven opdracht niet wenst voort te zetten, dan wel op grond van het in het voorgaande artikel bepaalde overeenkomst wordt ontbonden, Prestige constateert dat de wederpartij het idee alsnog heeft laten uitvoeren is Prestige gerechtigd de terzake van dit ontwerp gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 22. Aansprakelijkheid
22.1 Onverminderd het gestelde in artikel 11 wordt door Prestige geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade aan door haar geleverde, ge- of vermaakte zaken en/of andere zaken, dan wel andersoortige schade, waaronder letselschade, welke direct of indirect oorzaak vinden in door of namens Prestige verrichte handelingen, waaronder rechtshandelingen.
22.2 Prestige zal met name niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade aan door haar geleverde zaken die het gevolg is van onverwachte weersgesteldheden.
22.3 Indien en voor zover uitsluiting van de aansprakelijkheid voor schades in een individueel geval als onredelijk bezwarend moet worden beschouwd, dan wel om andere redenen rechtens ontoelaatbaar is, zal het uit te keren schadebedrag nimmer hoger zijn dan het bedrag waartoe Prestige haar aansprakelijkheid heeft afgedekt middels een verzekeringsovereenkomst. Met betrekking tot al die voorvallen waarvan het risico redelijkerwijs niet door middel van een verzekeringsovereenkomst is af te dekken, accepteert Prestige geen aansprakelijkheid, tenzij deze voorvallen het gevolg zijn van opzet of grove schuld bij Prestige, dan wel van opzet of grove schuld bij een natuurlijke of rechtspersoon voor wie Prestige verantwoording draagt.
22.4 Het in lid 3 bedoelde maximaal uit te keren schadebedrag bedraagt het door de verzekeringsmaatschappij gedekt bedrag per gebeurtenis per jaar met een maximum van één gebeurtenis per jaar.

Artikel 23. Wijzigingen
23.1 Onverminderd het overige gestelde in deze algemene voorwaarden, is wijziging of annulering door de wederpartij van een gesloten overeenkomst niet mogelijk, tenzij de uitvoering van een gesloten overeenkomst onmogelijk of bezwaarlijk wordt ten gevolge van overmacht. Onder overmacht dient in ieder geval te worden verstaan:Oorlog of daarmee gelijk te stellen omstandigheden, mobilisatie, afkondiging van de staat van beleg, afkondiging van in- en uitvoerverboden, energie en/of grondstoffengebrek, vorderingen van overheidswege van gebouwen, installaties, voorraden gereed product, half-fabrikaten en grondstoffen, alsmede werkstaking, onverschillig of de hier bedoelde omstandigheden betrekking hebben op de productie, transport of anderszins. Een en ander zowel Prestige zelf betreffende, als natuurlijke en rechtspersonen waarvan Prestige afhankelijk is bij de uitvoering van de door haar aangegane overeenkomsten.

Artikel 24. Geschillen
24.1 Op alle geschillen in deze algemene voorwaarden, of tussen Prestige en de wederpartij gevoerde onderhandelingen of gesloten overeenkomsten betreffende, is het Nederlands recht van toepassing.
24.2 Deze geschillen zullen worden beslist door de Arrondissementsrechtbank te Zwolle, tenzij de competentie van een andere rechter dwingendrechtelijk wordt voorgeschreven.

Artikel 25. Slotbepalingen
25.1 In het geval één of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in een individueel geval als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt, dan dient de bepaling uitgelegd te worden op een wijze die zowel het belang van Prestige bij de bepaling, als het belang van de individuele wederpartij in acht neemt.
25.2 In het geval één of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in een individueel geval als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt en toepassing van lid 1 niet mogelijk is, zal zulks de validiteit van de overige bepalingen niet aantasten.